fbpx

info

Magic Ring

Dva dni nadupané rockom

Magic Ring je dvojdňový rockový festival pre milovníkov drsných riffov a jednej stopy. Festival je pod záštitou HBC Bikers App, ktorá združuje motorkárov a pomáha im na cestách. Časť z honorárov kapiel a výťažku z predaja vstupeniek poputuje na podporu rodín, ktoré prišli o svojich členov – bikerov na cestách.

Nultý ročník Magic Ring predstaví kapely ako Skid Row, Tublatanka, Arakain, Harlej a mnohé iné zo slovenskej a českej scény. Festival prebieha od 1. do 2. júla 2022 v Orechovej Potôni na Slovakia Ringu. Vstupenky si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal.

Info

Informácie

VŠEOBECNÉ PODMIENKY USPORIADATEĽA festivalu MAGIC RING (ďalej aj ako „festival“ v príslušnom gramatickom tvare).

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu festivalu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny miesta a/alebo času konania festivalu.
Usporiadateľom festivalu je HBC Studio s.r.o., IČO: 51047314, Studená ulica č.5, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 121930/B (ďalej aj ako „usporiadateľ“).

Zaplatené vstupné na festival sa nevracia, vstupenka je neprenosná a nevymieňa sa. Je platná len s kontrolným ústrižkom. Vstupenka na festival bude návštevníkovi pri vstupe do areálu festivalu zamenená za náramok – osobná a individuálna identifikácia návštevníka nahrádzajúca návštevníkom zakúpenú vstupenku na festival (ďalej aj ako „Festivalový náramok“). V prípade zrušenia festivalu usporiadateľ oznámi v mieste nákupu vstupenky náhradný termín konania festivalu, alebo spôsob vrátenia vstupného najneskôr do 30 dní. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami. Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické závady realizácie, nedostatok elektrickej energie, dodržiavanie platných právnych predpisov alebo licenčných podmienok zo strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností, akými je poskytovanie informácií verejnosti. Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať akékoľvek nepravdivé informácie, ktoré by mohli byť spôsobilé poškodiť dobré meno festivalu a/alebo jeho usporiadateľov. Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné ohrozenie návštevníkov, ktorých zdravotný stav by mohol byť negatívne ovplyvnený svetelnými a zvukovými efektmi použitými počas festivalu.

Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. stany, predmety v nich odložené, predmety, ktoré majú pri sebe alebo na sebe. Návštevníci berú na vedomie, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v týchto podmienkach a/alebo v prevádzkovom poriadku miesta konania festivalu a/alebo v prípade nedodržania akýchkoľvek pokynov usporiadateľa alebo usporiadateľom poverenej tretej osoby, sú usporiadateľ a/alebo osoby poverené usporiadateľom oprávnení vyviesť takýchto návštevníkov z areálu festivalu, odobrať im Festivalový náramok a zabrániť ich ďalšiemu vstupu na festival. Zakúpením vstupenky, ako aj jej predložením pri vstupe, vyjadruje držiteľ danej vstupenky súhlas s týmito všeobecnými podmienkami usporiadateľa festivalu a s prevádzkovým poriadkom miesta konania festivalu, pokynov usporiadateľa a podmienkami, ktoré s ním súvisia. Prevádzkový poriadok je k dispozícii u usporiadateľa festivalu. Zároveň sa návštevníci zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať všetky platné právne predpisy SR.

ALKOHOL A DROGY: Osoby mladšie ako 18 rokov majú prísny zákaz požívať akékoľvek alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.

FOTO, AUDIO A VIDEO ZÁZNAMY: Na festivale môžu fotografovať a natáčať iba akreditovaní novinári a fotografi. Tolerované sú neprofesionálne spotrebiteľské fotoaparáty a mobilné telefóny, ktoré však nesmú byť použité na mediálne alebo komerčné účely. Každý návštevník súhlasí, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre propagovanie festivalu v budúcnosti. V prípade zhotovenia fotografických, filmových, videozáznamov alebo iných záznamov počas festivalu alebo v súvislosti s ním, dáva návštevník výslovný súhlas na ich použitie bez finančnej náhrady.

PARKOVANIE: Parkovanie áut je povolené len na vyhradených miestach. Tieto priestory nie sú strážené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú krádež alebo poškodenie automobilov a predmetov v nich alebo pri nich odložených.

BEZPEČNOSŤ A PREHLIADKY: Návštevníci súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky strážnou službou pri vstupe do areálu a kedykoľvek v areáli počas trvania festivalu usporiadateľom poverenou osobou alebo usporiadateľom poverenou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej aj ako „SBS“). Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať pokyny usporiadateľa a usporiadateľom poverenej osoby a SBS a strpieť osobnú prehliadku a všetky úkony potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku návštevníkov festivalu. Pracovníci SBS sú oprávnení zabezpečiť odchod resp. vyvedenie návštevníkov festivalu a/alebo vynesenie ich majetku zo stanového mestečka a/alebo z areálu festivalu primeranými prostriedkami v prípade, ak návštevníci neuposlúchnu pokyny uvedené v týchto podmienkach resp. pokyny pracovníkov SBS a/alebo iných osôb poverených usporiadateľom.

INŠTRUKCIE V PRÍPADE BÚRKY: Ak je doba medzi bleskom a hrmením kratšia ako 30 sekúnd dodržiavajte nasledovné pokyny:

  • nezdržujte sa v žiadnych festivalových stavbách, budú evakuované a uzatvorené
  • zbavte sa kovových predmetov a vypnite mobilný telefón
  • najlepšia poloha: skrčiť sa a čupnúť si na špičky, skloniť hlavu, držať si uši, nekráčať, neutekať, neležať na zemi, rozostúpiť sa, nedržať sa v skupinách,
  • ak ste v blízkosti vysokých predmetov, stavieb, držte odstup min. 2 metre,
  • ak ste v stane: posaďte sa na izolujúci materiál (deka, karimatka) so spojenými nohami, nedotýkajte sa stien ani konštrukcie stanu,
  • bezpečnou skrýšou je auto so zatvorenými oknami,

V PRÍPADE EVAKUÁCIE SA RIAĎTE POKYNMI USPORIADATEĽOV, ktoré vám zabezpečia priamo na mieste konania festivalu

ZÁKLADNÁ VÝBAVA JEDNOTLIVCA: Každý návštevník by si so sebou mal vziať občiansky preukaz, preukaz poistenca, peňažnú hotovosť, hygienické potreby, stan a spacák v prípade, že bude stanovať, opaľovacie krémy, pršiplášte, základné lieky a medikamenty, ktoré dlhodobo užíva.

Ochrana Osobných údajov a Cookies.

Magic Ring

Magic Ring prináša HBC App & L-Pegas